Graviditet og amming

Graviditet

Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da human erfaring er utilstrekkelig. Dyrestudier viser ikke reproduksjonstoksisitet. Skal bare brukes under graviditet hvis fordel oppveier mulig risiko.

Det er liten erfaring med bruk av Bronkyl og Bronkyl Forte under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk dersom du er gravid.

Vis informasjon om graviditet fra Norsk legemiddelhåndbok

Amming

Overgang i morsmelk er ukjent. Det er ikke klarlagt om barn som ammes påvirkes. Bør ikke brukes under amming.

Det er ukjent om Bronkyl og Bronkyl Forte går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk dersom du ammer.

Vis informasjon om amming fra Norsk legemiddelhåndbok

Bronkyl® (acetylcystein). Reseptfritt legemiddel. 200 mg: Voksne og barn over 6 år: Til korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene. 600 mg: Voksne over 18 år: til korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene. Skal brukes med forsiktighet ved astma, blodfarget slim eller tidligere magesår. Kontakt lege innen 7 dagers behandling dersom plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 01.08.2020 Karo Pharma AS